رقص آسلانلار

گروه رقص آسلانلار

خداوند خالق تمامي هنرها ميباشد


ایران مجموعه ای از فرهنگهای متنوع می باشد که یکی از خالق غنی ترین آنها را می توان مردم آذربایجان نام برد که در طول تاریخ همیشه زمینه ساز و تاثیر گذار بوده اند.

سرزمین آذربایجان مالک تاریخی دیرین بوده و رقص هاي آن که زبان زده ملتهای دیگر است يکي از شاخه هاي اين تاريخ ميباشد،با کمی تامل رقص آذربایجانی را می توان نشانگر تاریخی پرافتخارو گذشته ای پر فراز و نشیب با مردمانی اجتماعی دانست. و با توجه به اینکه امروزه با تهاجم فرهنگی بیگانه و آمیختگی آن با حرکاتی نا مربوط رقص این ملت و این سرزمین در خورشأن ایفاء نشده و رفته رفته کم رنگتر می شودواز همه مهمتر به اسارت فرهنگهای دیگر با حرکاتی نامربوط درمي آيد. لذا جهت جلوگیری از دست دادن این فرهنگ مردمی ارزشمند که همیشه همراه شادیهای ملتش و در کنار آن بوده باید با تلاش و کوشش خستگی ناپذیر در جهت آموزش و انتشار آکادمیک این میراث ارزشمندبوده و زمینه را برای تبلیغ و ترویج آن در کشور ایران وتمامی دنیا فراهم آوریم.