رقص آسلانلار

گروه رقص آسلانلار

آموزش رقص آذربایجانی

در آذربایجان- ایران با توجه به اینکه رقص هاي آذربایجانی بيشتردر مراسم عروسی و شادیها اجرا می شود بخاطر همین موضوع تعداد زیادی ازهنرجويان جهت يادگيري و اجرای صحيح رقص در مراسم جذب کلاسها ميگردند.لذا در این خصوص کلاسهایی جهت آموزش صحيح این علاقمندان و اجرای اصولي رقص در مراسم عروسی و شادی در 2 مقطع جداگانه برگزار می شود.
1) درمقطع اول بعضي ازاصول پايه رقص 8 /6 آذربایجان و همچنین چند حرکت دیگربه هنرجو آموزش داده می شود.سپس حرکتهای آموزش داده شده در چندین جلسه تمرین داده شده ودر نهایت اجرای صحیح این حرکات ازهنرجويان خواسته می شود.
2) در مقطع دوم حرکات با هم ترکیب يافته وبا هماهنگی خاصی بصورت رقص آموزش داده ميشود سپس از هنرجويان ارائه حرکات هماهنگ و ترکیب شده (رقص) خواسته می شود.

بعد از گذراندن اين کلاسها علاقمندان می توانند با توجه به استعداد و شرايط فیزیکی خود به صورت جداگانه در مقطع های بعدی شرکت کرده وسپس در گروه آسلانلار عضوشوند.

─ مقاطع 1 و2 هر کدام در طول 3 ماه و بقیه مقاطع هر کدام در طول 6 ماه به هنرجويان آموزش داده می شود. براین اساس علاقمندان می بایست بصورت متوالی در کلاسها شرکت کنند.

─ بعد از گذارندن مقاطع 1 و2 اصول پايه رقص 8/6 آذربایجانی ، رقص قایتاغی- یاللی و رقص لیریک – نحوه گرفتن و حرکات دست – نحوه راه رفتن دررقص وکلیه حرکات رقص بصورت مجزا در مقاطع بعدی تمرین و آموزش داده می شود.

دراين مقاطع تمرينات بصورت هدفمند بوده و هنرجويان باید جهت تمرین حرکات بصورت صحیح از استقامت بدنی خوبی برخوردار باشند.

لازم به ذکر است در کنار این مقاطع رقص های انفرادی و گروهی آموزش و تمرین داده می شود. لذا زمان آموزش رقص گروهی یا انفرادی به نوع رقصي که آموزش داده می شود بستگی دارد.