رقص آسلانلار

گروه رقص آسلانلار

درباره ما

تعلق داشتن به فرهنگی اصیل و هویتی غنی سندی است بر موجودیت یک ملت و حفظ این اصالت جز با تکیه بر تاریخ و جلوگیری از تحریف اصالت آن میسر نیست همچنین توجه به اینکه در تبیین تاریخ و فرهنگ آذربایجان رقص فولکوریک این خطه  نقش مهم و غیرقابل انکاری دارد ،کوشش در جهت حفظ اصالت  این هنر وظیفه ای مهم است .
با توجه به اینکه امروزه به دلیل تهاجم فرهنگی بیگانه و آمیختگی آن به صورت حرکاتی نا مربوط با رقص این مرزوبوم ،رقص اصیل این ملت در خورشأن ایفاء نشده و به تدریج کم رنگتر می شود و از همه مهمتر به اسارت فرهنگهای دیگر با حرکاتی نامربوط درمي آيد. لذا شایسته است که جهت جلوگیری از دست دادن این فرهنگ ارزشمند مردمی که همیشه همراه شادیهای ملتش بوده و هست، با تلاش و کوشش خستگی ناپذیر در جهت آموزش و انتشار آکادمیک این میراث ارزشمند بکوشیم.
از این رو با فعالیت افزون و راهنمایی های استاد قهرمانی با بهره گیری از مکتب خانلار بشیروف زیر نظر انجمن صنفی ایفاگران موسیقی توانستیم با برپایی چندین شعبه فعال زمینه را برای تبلیغ و ترویج فرهنگ مردمان کشور عزیزمان ایران فراهم آوریم.

کلاسهای تبریز:
گروه آسلانلار
گروه گنجلیک
گروه بیرلیک
گروه اخسار


کلاسهای ارومیه:
گروه گنجلیک (ارومو)

کلاسهای تهران :
گروه گنجلیک(تهران)
تهران-شرق و غرب


به اطلاع میرسانند:
این گروه آماده همکاری با  نهادهای دولتی و شرکتهای خصوصی و مراسمات شخصی جهت برگزاری هرچه جذاب تر مراسمات در سراسر کشور می باشد