رقص آسلانلار

گروه رقص آسلانلار

رقص عنابی
ين رقص يکي از قديمي ترين و مشهورترين رقص بانوان در آذربايجان است. عنابي با فرم و قالب رقص از ميان زنان زنگين بوجود آمده است. از اشياء هاي اين رقص عبارتست از: انواع پوشش روي سري ـ سکه هاي طلائي روي پيشاني ـ کهربا و مرواري هاي گران قيمت وگردن بند طلائي. اين فرضيه وجود دارد که مئلودي رقص عنابي توسط تارزن معروف طاتيح ساخته شده ولي در اصل دراوايل عصرگذشته تفريبا در سالهاي 1902 ميلادي طاتيح فقط روي اين رقص مطالعه وکار کرده وآنرا آماده نموده است. عنابي رقصي است مئلوديک ـ ظريف و قشنگ. از حرکات ظريف مخصوص بانوان تشکيل گرديده که اين حرکات در جهتهاي مختلف دايره اي و خطي جريان دارند. خواننده بزرگ بلبل با علاوه کردن بياتي هائي بر روي مئلودي اين رقص آنرا بصورت آواز خوانده است.

رقص عنابی 1
 1
رقص عنابی 2
 2
رقص عنابی 3
 3
رقص عنابی 4
 4