رقص آسلانلار

گروه رقص آسلانلار

رقص توراجی
اين رقص مطعلق به اوايل عصر 19 ميباشد که بنام پرنده زيباي کوهي توراجي حصر گرديده است. اين رقص داراي مئلودي زنگين وجهتداراست وبرروي مقام ماهور ميباشد که برخي از شعبه هاي مقام ماهوردراين رقص مشاهده ميگردد : مايه ـ عشاق ـ شکسته فارس. رقص نشانگر پرواز نوعي از پرنده توراجي است. توراج با آرامش در پرواز است که ناگهان شکارچي آنرا نشان گرفته و ميزند. پرنده زخمي شده رفته رفته ضعيفترگرديده و برروي صحنه در لرزش وتلاطم است که در نهايت طاقت خود را ازدست داده و برزمين مي افتد. پس از چندي مجددا نيروي خود را بدست آورده ـ با احساس شادي و نشاط پرواز نموده و دور ميزند. در اين رقص تمامي حرکات رقاص نشانگر پرواز و حرکت روان توراجي در آسمان است . باز شدن انگشتان رقاص به جهات مختلف و خم شدت دستهاي آن به سمت عقب نمايشگر تصويري از بالهاي توراجي است. اين رقص را اولين بار خانم امينه دلبازي اجرا نموده است.

رقص توراجی 1
 1
رقص توراجی 2
 2
رقص توراجی 3
 3
رقص توراجی 4
 4