رقص آسلانلار

گروه رقص آسلانلار

رقص 101
این رقص با اینکه در زمان خود مشهور بوده ولی در این زمان بندرت از آن یاد میگردد. رقص 101 جزء رقصهائی است که با ارقام_شماره نامگذاری میگردند وهمچنین مرتبط با اعداد و ارقام ممالک شرق میباشد،بعنوان مثال: 101 عدد دانه موجود در تسبیح. این فرضیه نیز وجود دارد که در زمانهای قدیم نوازندگان در مراسم شادیها_عروسیها یک سری رقصها تالیف مینمودند که برای فراموش نکردن آنها ازاعداد و ارقام به منظور نامگذاری استفاده میکردند. مثلا": 14 نمره_3 نمره_4 نمره_5 نمره_6 نمره و غیره... مئلودی رقص 101 لیریک وبسیار با حسرت بوده و این بدان دلیل است که موسیقی این رقص در لاد مقام شوشتر تالیف شده است. حرکت سبک ولطیف شانه ها زیبائی خاصی به این رقص بخشیده.این رقص را زنان و همچنین مردان اجرا میکردند. این رقص قبلا به لحاظ کروگرافی در صحنه نبوده لذا اخیرا تنظیم و اجرا گردیده است.

رقص 101 1
 1
رقص 101 2
 2
رقص 101 3
 3
رقص 101 4
 4