رقص آسلانلار

گروه رقص آسلانلار

رقص جنگی
جنگی جای خاص خود را درسری رقصهای آذربایجان داشته و نشانگر تاریخ مردم آذربایجان است وویژه گیهای خاص و نحوه زندگی این ملیت را در خود به نمایش میگذارد. از نام این رقص پیداست که معنی آن جنگ ومبازه _ دعوت به مبارزه میباشد. در میان قبیله های اوغوز مراسم مبارزه ومسابقات پهلوانی کشتی برگزار میگردید که در حین اجرای این مسابقات از موسیقی جنگی استفاده میکردند. دراراضی کشورآذربایجان محلی بنام جنگی وجود دارد که نام این رقص نیز مرتبط با این محل بوده و جزء رقصهائی میباشد که با نام محل_مکان نامگذاری گردیده اند. به نظر بعضی از متخصصان جنگی برگرفته از کلمه زنگی است. زنگی یکی ازنام طوایف قدیمی ترک زبان اوغوزها میباشد. موسیقی این رقص به لحاظ خصوصیات درردیف مارش و موسیقی رقصهای قایتاغی_هالای قراردارد واساسا در سازهای بادی نواخته میشود. درداستان کوراوغلو موسیقی جنگی جای خاص وگسترده ای دارد و موسیقیهای استفاده شده در این داستان شامل: طبیل جنگی_جنگی کوراوغلو_میصری جنگی همگی جزء موسیقی عاشیقی آذربایجان هستند. برای اولین بار آهنگ ساز برجسته آذربایجان اوزئیر حاجی بیف از این موسیقی در اپرای کوراوغلو استفاده نموده که پس از آن آهنگ سازان دیگری همچون : سلطان حاجی بیف_آکشین علیزاده و ... از این موسیقی استفاده کرده و درزمانهای مختلف به خصوص در زمان جنگ جهانی دوم ،جنگی های مختلف و رنگارنگ تالیف نموده اند. رقص جنگی برای اولین بار توسط بنیانگذارکروگرافی رقصهای آذربایجان علی بابا عبدا...یف تنظیم گردیده ودر این رقص قدرت وتکنیک طلب میگردد. طنین موسیقی رقص جنگی زمانیکه در ساز بادی همچون زورنا نواخته میگردد احساس روح پروری و قدرت وقهرمانی را در خود منعکس مینماید، بطوریکه اوزئیر حاجی بیف دراین مورد مینویسد: از افسانه ها پیداست که موسیقی جنگی در زمان کوراوغلو با طنین باشکوه زورنا و صدای قدرتمند طبل دشمنان را به لرزه درآورده ودرجنگجویان روحیه نبرد وستیز ایجاد کرده و آنها را برای قهرمانی و پیروزی و شکست دشمن دعوت می کرد.

رقص جنگی 1
 1
رقص جنگی 2
 2
رقص جنگی 3
 3
رقص جنگی 4
 4