رقص آسلانلار

گروه رقص آسلانلار

رقص ایگیدلر
داستانهای زیادی در توصیف مردانگی وجوانمردی نوشته شده ونغمه و آهنگ های زیادی سروده شده است . همچنین رقصهای مختلفی در این باره تنظیم واجرا گردیده است: قازاغی_قایتاغی_جنگی از این نوع رقصها هستند. رقص ایگیدلر نیز خصوصیات مردانگی_قهرمانی ومبارزه رادرخود به نمایش میگذارد. دررقص ایگیدلر رقاصان جنگجویانی را تشبیه مینمایند که به هر نوع سلاح گرم و سرد آن زمان تسلط داشته و مهارت و قدرت نبرد تن به تن را نیز داشتند. ایگیدلر(این مردان جنگجو) اسب سواران ماهری بوده ودارای مهارت استفاده از سلاح در حین سوارکاری بودند. رقص ایگیدلر پایه واساس برنامه گروه های رقص ملت های ترک و قفقاز است و در قفقاز بانام جیگیدلر نیز معروف گردیده است.این رقص فقط از سوی مردان اجرا میگردد و دارای حرکات سخت _مرکب وتکنیکی زیادی میباشد. رقاصان دراین رقص که سعی در نمایش قدرت جنگجوئی و قهرمانی خود دارند با اجرای حرکات دست بصورت مشت شده_حرکات دینامیک پا_چرخشها _اجرای حرکت در حالت ایستاده روی انگشتان پا _میمیک خشن مخصوص جنگجو واجرای سریع حرکات با تئمپ تند، ازسوی تماشاگران با ذوق وهیجان خاصی استقبال میگردند. رقاصان دراین رقص جهت نمایش قدرت خود به رقیب مقابل ابتدا بصورت 2 نفره (تن به تن)،سپس بصورت انفرادی(سولو) با اجرای حرکات روی انگشت وروی زانو ایفای نقش نموده و در نهایت بصورت متحد ویکپارچه با جرای حرکات خاص گروهی رقص را به اتمام میرسانند. علی بابا عبداله یف بنیانگذار رقصهای ملی حرفه ای آذربایجان، رقصهای زیادی برای نمایش خصوصیات ایگیدلر تنظیم کرده است از جمله: 1_رقص زورخانه که در این رقص ایگیدلر برای نبرد تن به تن اماده میگردند. 2_رقص بولاق باشیندا که در این رقص ایگیدلر با نمایش حالت سوارکاری وارد صحنه گردیده و درآخررقص نیزبه همان شکل از صحنه خارج میگردند. در رقص ایگیدلرازموسیقی مشترک مورد استفاده تمامی ملتهای قفقازاستفاده میگردد ولی به سبب ریتم قایتاغی آن در آذربایجان از چند نوع مئلودی استفاده میگردد.همچنین علارغم اجرای این رقص در تنظیمات مختلف ، تمامی اجراها نشانگرخصوصیات مردان نترس وجنگجو_قدرتمند وبا شهامت (ایگیدلر) آذربایجان است.

رقص ایگیدلر 1
 1
رقص ایگیدلر 2
 2
رقص ایگیدلر 3
 3
رقص ایگیدلر 4
 4