رقص آسلانلار

گروه رقص آسلانلار

رقص سمنی
نچنان که از اسم رقص نیزمشخص است این رقص منحصر به رمز عید نوروز ومژده دهنده بهار یعنی "سمنی" میباشد. سمنی یکی از قدیمیترین رقصها است که توسط خانمها و دختران به همراه متن شعرآن اجرا میشد، متاسفانه امروزه فقط مئلودی آن نواخته میشود. این رقص که دراجرای تارزن معروف "حاجی ممداف" به اسم سمنی قید گردیده ولی درزمان شوروی سابق با نام "سننی" معرفی میگردد با اینکه نام واقعی این رقص را همه میدانستند ودلیل آنهم ممنوع بودن عید نوروز از سوی دولت شوروی بود . لذا پس از تجزیه شدن شوروی سابق مجددا با نام واقعی یعنی "رقص سمنی" معروف گردید.

رقص سمنی 1
 1
رقص سمنی 2
 2
رقص سمنی 3
 3
رقص سمنی 4
 4