رقص آسلانلار

گروه رقص آسلانلار

رقص کئچ ممسي
اين رقص يکي از قديميترين رقصهاي آذربايجان است که در منطقه آبشرون و شهرستانهاي باکو فراگير ميباشد. رقص کئچ ممسي مختص رقص مردان بوده ودر اکثر مراسم عروسيها و جشنها اجرا ميگردد. کئچ ممسي به معناي سبقت نگرفن ـ پشت سر نگذاشتن ويا برتريت نداشتن ميباشد . در اين رقص تمامي حرکات زيبا و جذاب بوده و رقابت خاصي مابين حرکات اين رقص ميباشد به همين دليل به نظر بعضي از رقص شناسان و رقاصان آذربايجان اين رقص بنام کئچمک در معناي برتريت داشتن و سبقت گرفتن حرکات به لحاظ زيبايي از يکديگر ميباشد. اين رقص داراي مئلودي زيبا و موسيقي آهنگدار بوده و در لاد ماهور ـ بيات قاجار ميباشد و تئمپ آن ميتواند کمي آرام و يا کمي تند باشد. رقص کئچ ممسي اخيرا توسط رقاص و استاد نامدار آذربايجان خانلار بشيرف با بهره گيري از مکتب علي بابا عبدا...يف بنيانگذار کروگرافي رقص ملي آذربايجان برپا و اجرا گرديده است.

رقص کئچ ممسي
رقص کئچ ممسي
رقص کئچ ممسي
رقص کئچ ممسي