رقص آسلانلار

گروه رقص آسلانلار

اجرای سنندج
اجرای گروه رقص آسلانلار در شهر سنندج

اجرای سنندح 1
اجرای گروه رقص اسلانلار در سنندج 1
اجرای سنندح 2
اجرای گروه رقص اسلانلار در سنندج 2