رقص آسلانلار

گروه رقص آسلانلار

رقص قوچعلی
ين رقص بنام قوچعلي حصر گرديده و مخصوص او ميباشد. در هنگام اجراي اين رقص توسط قوچعلي تماشاگر تحت تاثير خاصي قرار گرفته و احساس ميکرد که قوچعلي ـ آقا و حامي و پشتيبا ن ـ آنهاست و با تماشاي اين رقص احساس فخر مي نمودند و اورا قوچي خود ميدانستند. با يک بار مشاهده اين رقص که اخيرا در باکو مجددا برپا و اجرا گرديده ملاحظه ميگردد که اين رقص زندگي جوانمردانه و پر فايده قوچعلي را توصيف مينمايد. اين رقص بيشتر در مراسم عروسيهاواساسا با کلارينت نواخته ميشود و در منطقه آبشرون فراگير گرديده است.

رقص قوچعلی 1
 1
رقص قوچعلی 2
 2
رقص قوچعلی 3
 3
رقص قوچعلی 4
 4
رقص قوچعلی 5
 5