رقص آسلانلار

گروه رقص آسلانلار

تالار وحدت
اجرای گروه آسلانلار درمراسم عید غدیر خم

اجرا در تالار ...
اجرادر تالار وحدت  7
اجرا در تالار ...
اجرادر تالار وحدت  8
اجرا درتالار و...
اجرادر تالار وحدت  9