رقص آسلانلار

گروه رقص آسلانلار

رقص حئيوا گؤلؤ
علي کريم اف نوازنده معرف بالابان يکي از هنرمندان برجسته آذربايجان بوده و نزذيک به 100 آهنگ رقص تاليف نموده که تمامي آنها الهام گرفته از طبيعت ميباشد. برخي از اين رقصها عبارتند از: آلما گؤلؤ ـ آلچا گؤلؤ ـ حئيوا گؤلؤ ـ چمن ليک ـ ياسمني . رقص حئيوا گؤلؤ بر گرفته از نام ميوه بوده و در ميان مردم به رقص آقا بي نيز معروف است. رقص حئيوا گؤلؤ در مقام سه گاه تاليف گرديده و نواختن آن با آلت موسيقي همچون قارا زورنا طنين بسيار زيبائي دارد .بر روي اين آهنگ رقصهاي زيادي تنظيم و اجرا گرديده که معروف ترين انها رقص اجرا شده در فيلم ميهمان ميباشد. اين رقص مختص رقصهاي سولو بوده و در صحنه هاي غير حرفه اي همچون مراسم هاي شادي و جشنهاي عروسي اجرا شده به همين دليل نيز بيشتر از حرکات دست در اين رقص استفاده ميگردد. امروزه با توجه باينکه در آذربايجان ايران رقص ها بيشتر در مراسم عروسي و صحنه هاي غير حرفه اي اجرا ميگردد لذا از حرکات رقص حئيوا گؤلؤ و يا مشابه آن در اين رقصها زياد ستفاده ميشود.

رقص حئيوا گؤلؤ...
 1
رقص حئيوا گؤلؤ...
 2
رقص حئيوا گؤلؤ...
 3