رقص آسلانلار

گروه رقص آسلانلار

رقص خان چوبانی
يکي از رقصهاي فولکولوريک آذربايجان رقص خان چوباني ميباشد. اين رقص متعلق به طايفه اي بنام خان چوباني است که در قرن 17ـ18 ميلادي در منطقه شيروان ساکن يافته اند و مردان جسور و نيرومند طايفه اين رقص را اجرا مي نمودند . رقص خان چوباني اساسا با تمب تند و جلد ايفا ميگردد و در اجراي تند آن تکنيک رقص به نمايش در ميايد. رقص خان چوباني در مقام چهارگاه تاليف گرديده و در آلات موسيقي مختلف از جمله : ني ـ بالابان ـ کلارينت ـ زورنا نواخته ميگردد. اين رقص علارغم اينکه براي گروه هاي حرفه اي در نظر گرفته شده وتنظيم گرديده لذا اين رقص جزو رقصهاي سولو بوده و فقط از سوي مردان اجرا ميگردد.

رقص خان چوبانی...
 1
رقص خان چوبانی...
 2
رقص خان چوبانی...
 3