رقص آسلانلار

گروه رقص آسلانلار

رقص اوزون دره
وزون دره يکي از قديمي ترين رقصهاي آذربايجان است . درمنطقه قره باغ مابين روستاي آغ دام و گؤي تپه دره اي بنام اوزون دره وجود دارد که در آن از روي عادات و روسوم رقص ميکردند و اين رقص نيز بنام همين دره نامگذاري گرديده است. بر اساس رواياتي اوزون دره توقف گاه تره کمه ها در زمان ييلاق بود و آنها مو قع عبور کردن از اين محل در اين دره به استراحت ميپرداختند و با قبيله هاي ديگري که با آنها رابطه دوستي داشتند در اين دره ملاقات مي کردند. روايت ديگري نيز حاکي از آن است که در زمان بردن عروس از همين دره اندکي در آن توقف ميکردند و اطرافيان داماد بخصوص بانوان با رقصيد ن در جلوي عروس وداماد ـ آرزوي سعادت و خوشبختي براي آنها مينمودند. رقص اوزون دره داراي مئلودي ظريف و ليريک بوده و مختص مراسم جشن و عروسي ميباشد . آهنگ سازان بسياري از اين رقص بهره مند شده اند از جمله اؤزئير آهنگ ساز برجسته آذربايجان در اپراي او اولماسين ـ بو اولسون از اين رقص استفاده نموده است.

رقص اوزون دره ...
 1
رقص اوزون دره ...
 2
رقص اوزون دره ...
 3
رقص اوزون دره ...
 4