رقص آسلانلار

گروه رقص آسلانلار

رقص تره کمه
تره کمه نام قبيله ا ي است که از زمانهاي خيلي قديم در سرزمين آذربايجان ساکن يافته اند. تره کمه ها تابستان را در ييلاق و زمستان را در قشلاق ميگذراندند و ساکن شدن آنها در زمينهاي قره باغ ـ شاماخي ـ شکي معلوم است. همچنين ساخت رقص تره کمه نيز از طرف تره کمه ها معلوم بوده ولي تاريخ ساخت آن مشخص نيست. ساکنين کهن سال و قديمي آذربايجان اجراي رقص تره کمه را بياد مياورند که اين خود دليلي براي اثبات اين رقص بعنوان يکي از قديمي ترين رقصهاي آذربايجان است. رقص تره کمه دريک مئلودي شبيه بهم با دو واريانت مختلف موجود است : 1ـ واريانت اول رقص آرام و ليريک تره کمه هاست که توسط بانوان اجرا ميگردد. 2ـ واريانت دوم اجراي اين رقص در منطقه نخجوان و شکي است که با سرعت متوسط و بصورت جلد هم زمان توسط بانوان و مردان اجرا ميگردد. اين رقص اولين بار توسط خانم امينه دلبازي اجرا گرديده که تنظيم کننده آن علي بابا عبدا...يف است . در اجراي اين رقص حرکات رقص مخصوص بانوان آذربايجاني از جمله : حرکات دست ـ سينديرما ـ ديسکينمه مشاهده ميگردد.

رقص تره کمه 1
 1
رقص تره کمه 2
 2
رقص تره کمه 3
 3
رقص تره کمه 4
 4