رقص آسلانلار

گروه رقص آسلانلار

رقص قازاغی
قازاغي يکي از رقصهاي قديمي آذربايجان است واز نام آن پيداست که در منطقه قازاغ تاليف شده است . اکنون نيز يکي از رقصهاي معروف در اين منطقه و ساير نقاط ديگر بوده و فراکير شده است.فرض ميگردد که قازاغي رقص جنگجو بوده و در زمان آرايش نظامي و موقع اعزام به جنگ اجرا مي نمودند. در اين رقص علاوه بر نيک بيني و قهرمان پروري نشانه هاي متفکرانه نيز مشاهده ميگردد. قازاغي رقصي تند ـ با جنب وجوش وپرتحرک است.بطورکلي رقص قازاغي در انواع مختلف موجود بوده و در سازهاي متنوع نواخته شده است. ليکن در سال 1936 ميلادي آهنگ ساز برجسته و معروف اوزئير حاجي بي اف در زمان تشکيل گروه رقص و آواز از آهنگ سازان معروف دعوت بعمل آورده و اين رقص را از ديدگاه کروگرافي مورد بررسي و بصورت فعلي تاليف نموده اند.اين رقص در برنامه گروههاي حرفه اي و آماتور جاي خاص خود را داشته و در اجراهاي روي صحنه اين رقص بصورت گروهي توسط رقاصان ماهر اجرا ميگردد.در اين رقص از نظر تکنيکي و تنوع حرکات مرکب زيادي وجود دارد.در مواقع معمولي اين رقص بصورت انفرادي (تک نفره) اجرا ميگردد و علاوه بر اجراي تکنيکي حرکات مرکب قوت وحس دروني نيز لازمه اجراي اين رقص ميباشد.

رقص قازاغی 1
 1
رقص قازاغی 2
 2
رقص قازاغی 3
 3
رقص قازاغی 4
 4