رقص آسلانلار

گروه رقص آسلانلار

رقص شالاخو
شالاخو يکي از قديميترين رقصهاي آذربايجان است . نام اين رقص بر گرفته از کلمه شله ( سبد ) ميباشد. اين نظريه وجود دارد که در زمانهاي قديم جوانان براي جمع آوري هيزم از جنگل مسابقه اي ميان خود تشکيل ميدادند و بعد از جمع آوري هيزم ـ هنگام برگشت از جنگل در ادامه مسابقه به منظور جشن وشادي رقص ميکردند و با نمايش حرکات رقص و هنرنمائي خود با يکديگر رقابت ميکردند. به همين سبب از آن زمان اين رقص با نام شله گوي معروف گرديده است. اين رقص يکي از پر طرفدارترين رقصهاي مردانه در آذربايجان است و رقاصان با نام آن را اجرا نموده اند. رقص شله گوي مسابقه مهارت و توانائي از نظر تکنيکي ميان رقاصان است و بصورت گروه هاي 2 و يا 3 نفري نيز اجرا ميگردد. اين رقص داراي حرکات دست ـ پا و حرکات بدن خاص خود ميباشد که ضمن ترکيب با حسيات شخص رقص کننده و ميميک صورت کامل ميگردد. اين رقص در فرم اجراي روي صحنه متفاوت با اجراي آن در مراسم جشن وشادي بوده و بصورت گروهي اجرا ميگردد.

رقص شالاخو 1
 1
رقص شالاخو 2
 2
رقص شالاخو 3
 3
رقص شالاخو 4
 4